Kohti puhtaampaa maailmaa – Miksi hiilineutraaliuteen pyrkimisellä on väliä ja mitä se merkitsee astman ja keuhkoahtaumataudin hoidossa

KEUHKOAHTAUMATAUTI | 8.1.2024
Kohti puhtaampaa maailmaa – Miksi hiilineutraaliuteen pyrkimisellä on väliä ja mitä se merkitsee astman ja keuhkoahtaumataudin hoidossa

Maailmassa noin 260 miljoonaa ihmistä sairastaa astmaa ja ainakin 300 miljoonaa keuhkoahtaumatautia (COPD)1, 2, ja lukumäärien uskotaan kasvavan tulevaisuudessa. Inhalaatiohoito on yleisin lääkemuoto, koska se on tehokas ja hyvin siedetty. Yhteiskuntien on kuitenkin supistettava hiilidioksidipäästöjä myös terveydenhuollon palveluissa, ja vaatimus ulottuu kansanterveyden hyväksi toimiviin laitoksiin, laitevalmistajiin ja lääketeollisuuteen. Terveydenhuollon haittavaikutuksia ympäristöön ja ilmastoon voidaan lieventää minimoimalla kasvihuonekaasupäästöt ja päästökompensoinnilla – ja näin voidaan aikaansaada hiilineutraaleja vaihtoehtoja myös astman ja keuhkoahtaumataudin hoitoon3.

 

Ilmastonmuutos, luontokato ja liikakulutus ovat planeettamme ekosysteemien tasapainoa uhkaavan kestävyyskriisin eri puolia. Epätasapainon ensisijaisena syynä on hiilidioksidin ja muiden kasvihuonekaasupäästöjen liiallisuus, josta seuraa kasvihuoneilmiö eli maan ilmakehän nopea lämpeneminen ja ekosysteemien ennennäkemätön muutos. Monet tutkimukset ovat jo kytkeneet planeetan terveyden ihmiskunnan terveyteen osoittaen ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen yksilön terveyttä uhkaaviksi tekijöiksi. Terveysvaikutukset osuvat usein etenkin haavoittuviin ryhmiin. 

Ilmastonmuutoksen lievittämiseksi on oleellista vähentää ihmiskunnan aiheuttamia kasvihuonepäästöjä. Yhdistyneet kansakunnat on kuvannut pyrkimystä hiilineutraaliuteen maailman kiireellisimmäksi tehtäväksi4. Myös lääketeollisuuden on huomioitava tämä tehtävä kehittäessään ratkaisuja terveydenhuoltoon. Tästä syystä monet lääkeyritykset ovat julkistaneet suunnitelmia saavuttaa nettomääräisesti nollavaikutus ilmastoon eli hiilineutraalius tulevien vuosikymmenten aikana.

 

Mitä hiilineutraalius tarkoittaa? 

Mitä hiilineutraalius tarkoittaa ja miten siihen päästään? Lyhyesti hiilineutraaliudella tarkoitetaan toiminnan hiilijalanjäljen pienentämistä nollatasolle; keinoja ovat prosessien tehostaminen, vaihtaminen uusiutuvaan energiaan energianlähteenä ja ulkoisten toimijoiden päästövähennyksiin kannustaminen arvoketjussa5

Jotta yksittäisestä lääkevalmisteesta tulee hiilineutraali, yrityksen on ensin minimoitava suorat ja epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt kaikissa tuotteen elinkaareen kuuluvissa prosesseissa. Toiseksi ne päästöt, joiden eliminointi ei ole mahdollista, on kompensoitava hankkeilla, jotka poistavat ilmakehästä vastaavan määrän kasvihuonekaasuja kuin sinne päästetään5

Vastaavasti yrityksen täytyy hiilineutraaliuteen päästäkseen ensin laskea omat ilmastopäästönsä, sitten vähentää niitä parhaansa mukaan ja lopuksi kompensoida loput. Hiilineutraaliudella on myös eri tasoja: yrityksen omien prosessien lisäksi merkittäviä päästöjä muodostuu yleensä myös toimitusketjussa ja tuotteiden kautta. Yleensä yrityksen matka hiilineutraaliuteen alkaa siis sen omien prosessien tai valittujen tuotteiden läpikäynnistä ja laajenee sitten sisältämään toimitusketjun, tuotteet ja työntekijöiden päästöt laajemmin5.

 

Astman ja keuhkoahtaumataudin hoidon ilmastovaikutusten vähentäminen 

Inhalaattorit ovat astman ja keuhkoahtaumataudin hoidossa etusijalla. Inhalaattorin muotoilun ansiosta lääke kohdentuu hengitysteihin, missä se vaikuttaa tehokkaasti mahdollisimman vähäisin sivuvaikutuksin. Koska astma ja keuhkoahtaumatauti vaikuttaa satoihin miljooniin ihmisiin ja hengitystiesairauksien esiintyvyyden ennustetaan kasvavan maailmanlaajuisesti, inhalaattorien päästöjen vähentämisellä voi olla merkittävä vaikutus ilmastovaikutuksiin. Lääketeollisuudessa onkin johdonmukaisesti pyritty vähentämään inhalaattorihoitojen ilmastovaikutuksia jo 1980-luvulta alkaen. Yksi virstanpylväs oli Montrealin pöytäkirja, jolla kiellettiin ponnekaasuina käytetyt otsonikerrosta heikentävät kloorifluorihiilivedyt
(CFC-yhdisteet) inhalaatiovalmisteissa vuonna 19873

Kuitenkin vielä tänäkin päivänä yleisimmin käytetyissä ponnekaasuaerosoli-inhalaattoreissa (pMDI), käytetään lääkeannoksen ponnekaasuna hydrofluoroalkaaneiksi (HFA) kutsuttuja voimakkaita kasvihuonekaasuja, jotka sisältävät fluorattuja hiilivetyjä (HFC). Useimmissa ponnekaasuaerosoleissa käytetyn HFA-134a-yhdisteen maapalloa lämmittävä potentiaali on 1300-kertainen hiilidioksidiin verrattuna6. Tällä hetkellä lääketeollisuus hakeekin ympäristön kannalta parempia ratkaisuja ponnekaasuaerosoli-inhalaattoreihin. 

Ponnekaasuttomien inhalaattorien tulo markkinoille 1990-luvulla oli toinen merkittävä askel kohti ilmastoystävällistä hoitoa. Kuivajauheinhalaattoreista (DPI) vaikuttava aine kulkeutuu hengitysteihin jauheena ilman ponneainetta. Koska ponnekaasuissa on voimakkaina kasvihuonekaasuina tunnettuja HFC-yhdisteitä, kuivajauheinhalaattoreiden suosiminen voi pienentää ilmastovaikutuksia merkittävästi. Ponnekaasulla toimivien annosinhalaattorien hiilijalanjälki on noin 13-kertaa suurempi verrattuna kuivajauheinhalaattoreihin, ja se voi olla suurempikin riippuen vertailupareista6.

 

Hiilineutraali hoito on tulevaisuutta 

Lähtökohdiltaan ilmastoystävällisempien hoitovaihtoehtojen tarjoamisen lisäksi lääkeyhtiöt toteuttavat muitakin toimia päästäkseen täyteen hiilineutraaliuteen astman ja keuhkoahtaumataudin hoidossa. Monet yhtiöt ovat arvioineet astma- ja keuhkoahtaumatautivalmisteidensa hiilijalanjäljen ja julkaisseet ne lääketieteellisissä julkaisuissa. Nämä laskelmat toimivat perustana, kun polkua hiilineutraaliuteen viitoitetaan yhdessä hiilineutraaliusohjelmiin erikoistuneen verifioidun kumppanin kanssa.  

Käytännössä polku tarkoittaa astma- tai keuhkoahtaumatautilääkkeen – kuten inhalaattorin – hiilijalanjäljen minimointia koko sen elinkaaren ajalta raaka-aineiden hankinnasta valmistukseen, jakeluun ja hävittämiseen käytön jälkeen. Päästövähennystoimia voivat olla esimerkiksi uusiutuvan energian käyttö tuotantolaitoksissa ja haaskuun vähentäminen tekemällä yhteistyötä toimittajien kanssa parhaiden ja kestävimpien materiaalien valitsemiseksi. Huomio kiinnittyy myös ympäristöystävällisempiin pakkausmateriaaleihin ja kuljetustapoihin. 

Kun yhtiö on minimoinut päästöt parhaalla mahdollisella tavalla, jäljelle jäävät päästöt voidaan kompensoida hankkeilla, jotka vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä toisaalla. Näitä hankkeita ovat esimerkiksi metsitys- ja metsänsuojeluohjelmat, sillä metsät toimivat luontaisina hiilinieluina ja poistavat ilmakehästä hiilidioksidia (CO2) fotosynteesissä. Kun kolmas osapuoli on verifioinut tuotteen jäljellä olevan hiilijalanjäljen päästöhyvityshankkein kompensoiduksi, tuotetta voidaan kutsua hiilineutraaliksi.  

Hiilineutraali hoito edellyttää lääketeollisuudelta ja sen alihankkijoilta, säätelyelimiltä ja terveydenhuollon ammattilaisilta johdonmukaista paneutumista. Jotta saamme rakennettua polun vihreämpään tulevaisuuteen, kaikkien sidosryhmien on tehtävä tiiviisti yhteistyötä tehokkaan ja turvallisen terveydenhuollon eteen ja toteutettava välttämättömiä muutoksia, joilla terveellinen ympäristö ja puhdas hengitysilma turvataan tuleville sukupolville.

Viitteet

1. Asthma international | Key facts. Revised May 2023. Asthma (who.int) (Accessed October 2023) 

2. Adeloye et al. Global, regional, and national prevalence of, and risk factors for, chronic obstructive pulmonary disease (COPD) in 2019: a systematic review and modelling analysis. Lancet Respir Med 2022;10: 447–458.

3. United Nations Environment Programme. Medical and Chemicals Technical Options Committee 2018 Assessment Report. https://ozone.unep.org/sites/default/files/2019-04/MCTOC-Assessment-Report-2018.pdf

4. https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20190926STO62270/what-is

-carbon-neutrality-and-how-can-it-be-achieved-by-2050 

5. https://www.cnet.com/home/energy-and-utilities/what-does-carbon-neutral-mean/ 

6. Wilkinson A et al. The environmental impact of inhalers for asthma: A green challenge and a golden opportunity. Br J Clin Pharmacol 2022;88:3016-22.

https://bpspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bcp.15135

 

 

 

Tags: kestävyys

Orion on suomalainen lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Kehitämme, valmistamme ja markkinoimme ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Orionin kehittämä kuivajauheinhalaattori on keskeinen osa hengitystiesairauksien terapia-aluettamme.