De impact van het klimaat op astma

GEZONDHEID | 1-11-2021
De impact van het klimaat op astma
Astma is een veelvoorkomende chronische aandoening van de luchtwegen. Een astma-aanval kan uitgelokt worden door verschillende soorten prikkels.

Astma is een veelvoorkomende chronische aandoening van de luchtwegen.

Een astma-aanval kan uitgelokt worden door verschillende soorten prikkels.

Meestal wordt een aanval uitgelokt door prikkels waarvoor de patiënt reeds allergisch is. Denk hierbij aan bepaalde voedingsmiddelen, schimmels, huisstofmijt, pollen of huidschilfers van dieren zoals honden en katten.

Naast allergische prikkels kan astma ook worden uitgelokt door aspecifieke of niet-allergische prikkels zoals temperatuurwisselingen, koude lucht, parfum, mist, uitlaatgassen of tabaksrook.

Hoe heeft het klimaat een impact op astma?

De laatste tijd zijn er steeds meer signalen die wijzen op veranderingen van het klimaat. Voorbeelden zijn de opwarming van de aarde, extreme weersomstandigheden zoals hevige onweders of stormen en toenemende ozonconcentraties in de lucht.

Deze veranderingen hebben een impact op patiënten met astma. Ze beïnvloeden de gezondheid van de luchtwegen aangezien de longen in direct contact staan met de buitenwereld en als eerste blootgesteld worden aan allerlei prikkels.

Opwarming van de aarde

De gemiddelde temperatuur op aarde stijgt doordat er meer broeikasgassen in de lucht terechtkomen die de warmte van de zon vasthouden. Deze temperatuursverhoging bevordert de pollenproductie. Planten kunnen langer bloeien waardoor het pollenseizoen vaak vroeger begint en later eindigt. Er verschijnen nieuwe pollensoorten en de totale hoeveelheid pollen in de lucht stijgt. Astmapatiënten die allergisch zijn aan pollen hebben hierdoor vaak langer klachten.

Extreme weersomstandigheden

Extreme weersomstandigheden ten gevolge van een gewijzigd klimaat kunnen een invloed hebben op allergisch astma veroorzaakt door pollen. Door hevige regenval zwellen de pollen op en kunnen ze openbarsten. Er ontstaan kleinere deeltjes die onder invloed van een sterke wind een grote afstand kunnen afleggen en heel snel kunnen verspreiden. Deze kleine deeltjes kunnen diep in de longen terechtkomen en een astma-aanval uitlokken. Men spreekt hierbij van onweerastma of ‘Thunderstorm Astma’.

Toename van de ozonconcentraties

Naast de hiervoor besproken opwarming van de aarde heeft ook de hoeveelheid ozon in de lucht een invloed op patiënten met astma.

Ozon is een gas dat voorkomt in de natuur in lage concentraties en een beschermende laag vormt rondom de aarde, de ozonlaag. Het kan gevormd worden in de onderste luchtlagen door de invloed van zonlicht op vervuilende stoffen afkomstig van uitlaatgassen en industrie. Door een steeds hogere uitstoot van vervuilende stoffen in combinatie met steeds langer durende perioden met hoge temperaturen en zonneschijn ontstaan hogere ozonconcentraties.

Ozon is schadelijk wanneer hoge concentraties ingeademd worden. De slijmvliezen van de longen kunnen hierdoor geïrriteerd raken en veroorzaken ontstekingsreacties die een astma-aanval uitlokken. Studies geven een verband weer tussen een toegenomen ozonconcentratie in de lucht en een verhoging van het aantal astma-aanvallen.

De impact van het gewijzigd klimaat op aandoeningen zoals astma is duidelijk aanwezig.

Het aantal astmapatiënten wereldwijd neemt de laatste jaren enorm toe en de verwachting is dat het de komende jaren nog verder zal stijgen.

Door de diversiteit aan factoren die astma kunnen uitlokken of verergeren is een individuele aanpak bij het zoeken naar een geschikte therapie noodzakelijk. Om de klachten zo goed mogelijk onder controle te houden en het beste resultaat te bereiken is het van belang dat de patiënt zich houdt aan de voorgeschreven therapie. Een goede voorlichting over correct medicatiegebruik en een controle op de therapietrouw zijn hiervoor essentieel.

Referenties:

wehaleNL1 – version November 2021


 

Orion investeert in onderzoek en ontwikkeling van behandelmogelijkheden voor mensen met astma en COPD, maar werkt ook aan de vormgeving en de gebruiksvriendelijkheid van het assortiment inhalatoren. De nadruk ligt op veiligheid en kwaliteit in elk stadium van de productlevenscyclus en op zorg voor het milieu. Er wordt zorgvuldig gekeken naar alle aspecten van duurzaamheid (sociale, economische en milieuaspecten) in de hele productlevenscyclus. Duurzaamheid loopt als een rode draad door het hele proces van onderzoek en ontwikkeling, productie, gebruik door de patiënt tot en met de afvoer van oude inhalatoren. 

Wehale.life/public biedt informatie over luchtwegaandoeningen en goede gewoontes, bestemd voor het algemene publiek.

De inhoud van wehale.life is uiterst zorgvuldig geselecteerd. Orion Corporation doet alles wat nodig is om de informatie actueel te houden.

U kunt het Orion Sustainability Report 2021 hier downloaden:  

https://www.orion.fi/en/Orion-group/Sustainability/sustainability-reports/sustainability-report/