Zorg voor een schonere wereld

FEITEN | 5/10/2022
Zorg voor een schonere wereld
Waarom streven naar klimaatneutrale zorg belangrijk is, en wat het betekent voor astma en COPD

Wereldwijd lijden bijna 340 miljoen mensen aan astma en meer dan 380 miljoen aan COPD (chronische obstructieve longziekte), en de verwachting is dat dit aantal in de toekomst zal toenemen. Inhalatietherapie is de meest voorkomende vorm van behandeling vanwege de effectiviteit ervan. Binnen alle gezondheidsdiensten, met inbegrip van nationale gezondheidsorganisaties, fabrikanten van apparatuur en de farmaceutische industrie, groeit echter de behoefte aan beperking van de impact van de zorg op het milieu. De nadelige effecten van de gezondheidszorg op het milieu en klimaat kunnen worden verlicht door minimalisering van de uitstoot van broeikasgassen en compensatie door het creëren van CO2-neutrale opties in de zorg, ook voor astma en COPD.

Klimaatverandering, verlies van biodiversiteit en overconsumptie zijn verschillende aspecten van dezelfde duurzaamheidscrisis die het evenwicht tussen de ecosystemen op onze planeet bedreigt. Deze verstoring van het evenwicht, hoofdzakelijk toegeschreven aan een te hoge uitstoot van koolstofdioxide en andere broeikasgassen, veroorzaakt een broeikaseffect, waardoor de atmosfeer van de aarde snel opwarmt en ecosystemen veranderen met ongekende gevolgen. In veel studies wordt een verband gelegd tussen de gezondheid van de planeet en de gezondheid van de mens waaruit blijkt dat klimaatverandering en verlies van biodiversiteit enorme bedreigingen zijn voor de volksgezondheid en bijvoorbeeld kunnen leiden tot het ontstaan van nieuwe infecties. Effecten voor de gezondheid treffen kwetsbare groepen vaak in onevenredige mate.

Om de klimaatverandering tegen te gaan, is het van levensbelang dat de door mensen veroorzaakte wereldwijde uitstoot van broeikasgassen wordt verlaagd. De Verenigde Naties hebben het streven om CO2-neutraal te worden benoemd als "de meest urgente missie ter wereld". Dit is een missie waar ook de farmaceutische industrie rekening mee moet houden bij het bieden van zorg ter bevordering van de gezondheid van mensen. Om deze reden hebben veel farmaceutische bedrijven plannen aangekondigd om in de komende decennia de netto-uitstoot van klimaatgassen tot nul te reduceren en CO2-neutraal te worden.

Wat is CO2-neutraliteit precies?

Wat houdt CO2-neutraliteit in en hoe wordt het bereikt? Eenvoudig gezegd betekent klimaatneutraliteit het tot nul verlagen van de CO2-voetafdruk van alle activiteiten bij elkaar door een combinatie van maatregelen om de interne efficiëntie te bevorderen, overschakeling op duurzame energie en stimulering van beperking van externe uitstoot binnen de leveringsketen.

Om een enkel farmaceutisch product CO2-neutraal te maken, moet het bedrijf bijvoorbeeld allereerst de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen bij alle activiteiten binnen de levenscyclus van het product zoveel mogelijk verlagen. Daarnaast moet de resterende uitstoot, die niet kan worden geëlimineerd, worden gecompenseerd door projecten die net zoveel broeikasgassen verwijderen als worden uitgestoten in de atmosfeer.

Daarom moet een bedrijf om CO2-neutraal te worden ook eerst de eigen klimaatuitstoot berekenen en deze vervolgens waar mogelijk verminderen en de rest compenseren. Er zijn ook verschillende niveaus van CO2-neutraliteit: naast de uitstoot bij de eigen activiteiten wordt doorgaans aanzienlijke uitstoot geproduceerd binnen de leveringsketen en door de producten zelf. Het traject van een bedrijf op weg naar CO2-neutraliteit begint daarom vaak bij de eigen activiteiten of bepaalde producten van het bedrijf en breidt zich vervolgens steeds verder uit naar de uitstoot die wordt gegenereerd binnen de leveringsketen, door de producten en door de werknemers.

 

De impact van behandelingen voor astma en COPD op het klimaat verlagen

Inhalatoren vormen de meest gangbare behandeling voor astma en COPD. Ze zijn zodanig ontworpen dat het geneesmiddel direct in de luchtwegen terechtkomt, waar de werking het meest effectief is met zo min mogelijk bijwerkingen. Aangezien honderden miljoenen mensen wereldwijd last hebben van astma en COPD en aandoeningen van de ademhalingswegen naar verwachting wereldwijd nog verder zullen toenemen, kan het verlagen van de uitstoot van inhalatoren een wezenlijke bijdrage leveren aan de verlaging van de klimaatimpact. Al sinds de jaren tachtig worden in de farmaceutische industrie constante inspanningen geleverd om de klimaateffecten van inhalatietherapie te verminderen. Een van de mijlpalen was het besluit in het Montreal Protocol uit 1987 om het gebruik van drijfgassen op basis van chloorfluorkoolstofverbindingen (CFK's) die de ozonlaag aantasten, in inhalatieproducten te verbieden.

Bij de meest gebruikte inhalatoren, de zogeheten verstuivers, wordt echter nog steeds gebruik gemaakt van krachtige broeikasgassen die hfk's bevatten (hydrofluoroalkaan) om het geneesmiddel uit de inhalator te drijven. Het aardopwarmingspotentieel van slechts vijf doses uit een verstuiver komt overeen met dat van een autorit van bijna vijftien kilometer, waarbij de geschatte CO2-voetafdruk van elke dosis kan oplopen tot wel 500 g koolstofdioxidedioxide[1] en de verstuiver in de loop van zijn levensduur tot wel 36 kg CO2 kan uitstoten[2]. Op dit moment is de farmaceutische industrie op zoek naar milieuvriendelijkere oplossingen om verstuivers onder druk te zetten.

De introductie van drijfgasvrije inhalatoren in de jaren negentig was een nieuwe sprong voorwaarts op weg naar klimaatvriendelijke zorg. Poederinhalatoren leveren medicatie in poedervorm waarbij het werkzame bestanddeel wordt uitgedreven zonder dat daarvoor drijfgas nodig is. Omdat drijfgassen hfk's bevatten, krachtige broeikasgassen, kan de overstap naar poederinhalatoren de impact op het klimaat aanzienlijk verlagen. De uitstoot van een poederinhalator over de gehele levenscyclus ligt namelijk 10 tot 37 keer lager dan bij verstuivers.

 

CO2-neutrale zorg is de toekomst

Naast het bieden van zorgopties die door hun ontwerp klimaatvriendelijker zijn, nemen farmaceutische bedrijven nu ook andere stappen om volledige CO2-neutraliteit te bereiken bij astma- en COPD-zorg. Veel bedrijven hebben de CO2-voetafdruk van astma- en COPD-producten geëvalueerd en gepubliceerd in medische tijdschriften. Deze worden gebruikt als basis voor het uitzetten van een traject op weg naar het tot nul verlagen van de netto-uitstoot van klimaatgassen, in samenwerking met een betrouwbare partner die gespecialiseerd is in CO2-neutraliteitsprogramma's.

In de praktijk omvat dit traject het minimaliseren van de CO2-voetafdruk van het astma- of COPD-product - bijvoorbeeld een inhalator - gedurende de volledige levensduur, van de inkoop van de grondstoffen tot de fabricage, distributie en de verwijdering aan het einde van de levensduur. Enkele voorbeelden van methoden om de uitstoot te verlagen zijn het gebruik van duurzame energie in productiefaciliteiten en het verminderen van de hoeveelheid afval door samen met leveranciers de beste, meest duurzame materialen te kiezen. Daarnaast kan worden gekeken naar milieuvriendelijke verpakkingsmaterialen en transportmethoden.

Nadat het bedrijf de uitstoot waar mogelijk heeft geminimaliseerd, kan de overblijvende uitstoot worden gecompenseerd door projecten die de uitstoot van broeikasgassen elders verminderen. Bij deze projecten valt bijvoorbeeld te denken aan processen voor herbebossing en bosbescherming, aangezien bossen fungeren als natuurlijke koolstofputten die CO2 uit de atmosfeer verwijderen door middel van fotosynthese. Nadat door een derde partij is geverifieerd dat de resterende CO2-voetafdruk van het product wordt gecompenseerd door programma's voor vermindering van de CO2-uitstoot, kan van het product worden gezegd dat het CO2-neutraal is.

Klimaatneutrale zorg vereist een consistente inspanning van niet alleen de farmaceutische industrie, maar ook onderaannemers, toezichthouders en zorgprofessionals. Om de weg vrij te maken naar een groenere toekomst moeten alle belanghebbenden nauw samenwerken om te zorgen voor een effectieve en veilige gezondheidszorg, en tegelijkertijd de nodige veranderingen doorvoeren om te zorgen voor een gezonde omgeving en schone lucht die we met zijn allen nog generaties lang kunnen inademen.

[1] https://pharmaceutical-journal.com/article/letters/reducing-the-impact-of-asthma-treatment-on-climate-change#fn_2

[2] https://time.com/5717676/asthma-inhalers-and-climate/

Referenties:

https://bmjopen.bmj.com/content/bmjopen/9/10/e028763.full.pdf

https://ozone.unep.org/sites/default/files/2019-04/MCTOC-Assessment-Report-2018.pdf

https://www.un.org/sg/en/content/sg/articles/2020-12-11/carbon-neutrality-2050-theworld’s-most-urgent-mission

https://www.cnet.com/home/energy-and-utilities/what-does-carbon-neutral-mean/

https://www.bbc.com/news/health-50215011

https://eia-global.org/campaigns/Climate/what-are-hydrofluorocarbons#:~:text=HFCs%20were%20developed%20as%20alternatives,tonnes%20of%20CO2e%20in%202010

https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20190926STO62270/what-is-carbon-neutrality-and-how-can-it-be-achieved-by-2050

https://time.com/5717676/asthma-inhalers-and-climate/

https://www.outsourcing-pharma.com/Article/2020/01/30/Major-pharma-companies-launch-sustainability-push

 

WehaleBE1 - version October 2022


 

Orion investeert in onderzoek en ontwikkeling van behandelmogelijkheden voor mensen met astma en COPD, maar werkt ook aan de vormgeving en de gebruiksvriendelijkheid van het assortiment inhalatoren. De nadruk ligt op veiligheid en kwaliteit in elk stadium van de productlevenscyclus en op zorg voor het milieu. Er wordt zorgvuldig gekeken naar alle aspecten van duurzaamheid (sociale, economische en milieuaspecten) in de hele productlevenscyclus. Duurzaamheid loopt als een rode draad door het hele proces van onderzoek en ontwikkeling, productie, gebruik door de patiënt tot en met de afvoer van oude inhalatoren. 

Wehale.life/public biedt informatie over luchtwegaandoeningen en goede gewoontes, bestemd voor het algemene publiek.

De inhoud van wehale.life is uiterst zorgvuldig geselecteerd. Orion Corporation doet alles wat nodig is om de informatie actueel te houden.

U kunt het Orion Sustainability Report 2021 hier downloaden:  

https://www.orion.fi/en/Orion-group/Sustainability/sustainability-reports/sustainability-report/