Vård för en renare värld – Varför det är viktigt att sträva mot koldioxidneutral vård och vad det innebär för astma- och KOL-behandling

KOL | 2023-06-02
Vård för en renare värld – Varför det är viktigt att sträva mot koldioxidneutral vård och vad det innebär för astma- och KOL-behandling
Nästan 340 miljoner människor drabbas av astma över hela världen och mer än 380 miljoner av kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), och antalet förväntas öka i framtiden. Inhalationsbehandling är den vanligaste behandlingsformen tack vare dess effektivitet. Det finns dock ett ökande behov inom hälso- och sjukvården att minimera vårdens miljöpåverkan, detta gäller bland annat nationella hälsoorganisationer och läkemedelsindustrin. Hälso- och sjukvårdens skadliga effekt på miljön och klimatet kan mildras genom minimering av växthusgasutsläpp (Greenhouse Gas, GHG) och kompensation.

Klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald och överkonsumtion är olika aspekter av en och samma hållbarhetskris som hotar harmonin i planetens ekosystem. Denna obalans, som i huvudsak tillskrivs ett överskott av koldioxid och andra växthusgasutsläpp, genererar en växthuseffekt som snabbt värmer upp jordens atmosfär och förändrar ekosystemen på ett sätt som vi aldrig tidigare skådat. Faktum är att många studier kopplar planetens hälsa till människors hälsa, vilket visar att klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald utgör enorma hälsorisker och till exempel kan leda till uppkomsten av nya infektioner. Hälsoeffekterna påverkar ofta oproportionerligt redan utsatta grupper.

För att mildra klimatförändringarna är det viktigt att minska de globala utsläppen av växthusgaser som orsakas av människor. Faktum är att FN har beskrivit strävan mot att uppnå koldioxidneutralitet som ”världens mest brådskande uppdrag”. Detta är ett uppdrag som läkemedelsindustrin också måste ta i beaktande, samtidigt som den tillhandahåller vård för att främja människors hälsa. Det är av den anledningen som många läkemedelsföretag har tillkännagivit planer på att uppnå nettonollutsläpp – koldioxidneutralitet – under de kommande decennierna.

Vad är koldioxidneutralitet egentligen?

Vad betyder koldioxidneutralitet och hur uppnås det? Kort sagt betyder koldioxidneutralitet att man minskar varje aktivitets koldioxidavtryck till nettonoll genom en kombination av interna effektivitetsåtgärder, övergång till förnybar energi och uppmuntring av externa utsläppsminskningar i värdekedjan.

För att en enda läkemedelsprodukt ska bli koldioxidneutral måste företaget till exempel först minimera samtliga aktiviteters direkta och indirekta växthusgasutsläpp under produktens livscykel. För det andra måste de återstående utsläppen som inte kan elimineras kompenseras av projekt som tar bort samma mängd växthusgaser som släpps ut i atmosfären.

För att ett företag ska uppnå koldioxidneutralitet måste det också beräkna sina egna klimatutsläpp, därefter minska dem där det är möjligt och kompensera resten. Det finns också olika nivåer av koldioxidneutralitet: utöver ett företags egen verksamhet genereras vanligtvis stora utsläpp i dess försörjningskedja och genom dess produkter. Ett företags resa mot koldioxidneutralitet tar ofta avstamp i dess egen verksamhet eller utvalda produkter och sträcker sig sedan vidare för att inkludera mer av försörjningskedjan, produkterna och de anställdas utsläpp. 

Minskning av klimatpåverkan vid behandling av astma och KOL

Inhalatorer är grundpelaren i behandlingen av astma och KOL. Genom dess design tar sig medicinen till luftvägarna där den verkar på ett effektivt sätt med minimala biverkningar.  Astma och KOL drabbar hundratals miljoner människor över hela världen och förekomsten av andningssjukdomar förväntas öka globalt. Att minska de utsläpp som inhalatorer genererar kan därför ha en betydande effekt när det kommer till att minska klimatpåverkan. Faktum är att läkemedelsindustrin ända sedan 1980-talet har gjort konsekventa ansträngningar för att minska den klimatpåverkan som förknippas med inhalationsbehandling. En milstolpe var beslutet att förbjuda ozonnedbrytande drivmedel med klorfluorkol (Chlorofluorocarbon Propellants, CFC) i inhalationsprodukter i och med Montrealprotokollet 1987.

De vanligaste inhalatorerna, inhalatorer med uppmätt dos under tryck (Pressurised Metered Dose Inhalers, pMDI), använder emellertid fortfarande kraftfulla växthusgaser som kallas hydrofluoroalkan, vilka innehåller HFC för att skjuta ut medicinen ur inhalatorn. Endast fem doser av en pMDI har en global uppvärmningspotential som motsvarar en bilresa på nio miles (cirka 14,5 km), varvid varje dos har ett uppskattat koldioxidavtryck på upp till 500 g koldioxid,1 och avger upp till 36 kg CO2 under sin livstid.2 Läkemedelsindustrin söker förnuvarande mer miljövänliga drivgaser att använda i pMDI-enheter.

Koldioxidneutral vård är framtiden

Förutom att erbjuda vårdalternativ som är mer klimatvänliga vidtar läkemedelsföretag nu också andra åtgärder för att uppnå total koldioxidneutralitet vid vård av astma och KOL. Många företag har utvärderat astma- och KOL-produkters koldioxidavtryck och publicerat dem i medicinska tidskrifter. Dessa används som grund för att utforma resan mot nettonollutsläpp tillsammans med en verifierad partner som är specialiserad på program för koldioxidneutralitet. 

I praktiken innebär resan att man minimerar astma- eller KOL-produktens koldioxidavtryck – till exempel en inhalator – under hela dess livslängd, hela vägen från införskaffande av råmaterial till tillverkning, distribution och bortskaffande av uttjänt produkt. Metoder för att minska utsläppen kan till exempel omfatta användning av förnybar energi i produktionsanläggningar och att man minskar bortskaffning genom att samarbeta med leverantörer i syfte att välja de bästa och mest hållbara materialen. Fokus kan också läggas på miljövänliga förpackningsmaterial och transportmetoder.

Efter att företaget har minimerat utsläppen där det är möjligt kan de återstående utsläppen kompenseras genom projekt som minskar utsläppen av växthusgaser någon annanstans. Dessa projekt kan till exempel omfatta program för återplantering och skydd av skog då skogar fungerar som naturliga kolsänkor som avlägsnar CO2 från atmosfären genom fotosyntes. Efter att det har verifierats av en tredje part att produktens återstående koldioxidavtryck kompenseras via projekt som verkar för koldioxidreducering kan produkten betraktas som koldioxidneutral. 

Koldioxidneutral vård kräver konsekventa ansträngningar av läkemedelsindustrin, såväl som underleverantörer, tillsynsmyndigheter och vårdpersonal.  För att bana väg mot en grönare framtid måste alla intressenter samarbeta för att säkerställa effektiv och säker hälso- och sjukvård, samtidigt som man gör de förändringar som krävs för att säkra en hälsosam miljö och ren luft för oss alla att andas under kommande generationer.


Skribent Anna Hiltunen


Läs mer:

Tags: miljö

Orion Corporation är ett globalt finländskt läkemedelsbolag. Vi utvecklar, tillverkar och säljer human- och veterinärläkemedel och aktiva läkemedelssubstanser. Pulverinhalatorn som utvecklats av Orion är kärnan inom vårt terapiområde astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).