Pulverinhalatorer kan minska koldioxidavtrycket från inhalatorer

KOL | 2023-12-08
Pulverinhalatorer kan minska koldioxidavtrycket från inhalatorer
Patienter frågar nu efter mer information om hållbarhet, på grund av en pågående debatt om CO2-utsläpp från inhalatorer.

I Europa behöver 30 miljoner människor med astma använda olika läkemedel för att behandla astmasymtom som andfåddhet eller hosta. De flesta läkemedel tas via inhalatorer, enheter som tillför läkemedlen till lungorna antingen i form av pulver eller aerosol (spray). Utvecklingen och tillverkningen av dessa inhalatorer medför givetvis en påverkan på miljön.

Utmaningen som regeringar, hälso- och sjukvårdsmyndigheter, sjukvårdspersonal och läkemedelsindustrin står inför är hur CO2-utsläppen – både från den dagliga användningen och från produktens livscykel – ska kunna minimeras utan att vården försämras.

Ökat intresse av inhalatorer och dess klimatpåverkan

Koldioxidavtrycket från inhalatorer som producerar en aerosol (sprayinhalator) är 10 till 37 gånger högre än avtrycket från pulverinhalatorer1,2. Om en av tio sprayinhalatorer byttes ut mot pulverinhalatorer skulle utsläppen minska med motsvarande 58 kiloton koldioxid enbart i Storbritannien, enligt en avhandling som publicerades i BMJ Open3.

Denna möjlighet till påverkan har väckt ett stort intresse hos patienter över hela Europa som gärna vill minska sitt koldioxidavtryck och lära sig hur de ska göra för att byta till en miljövänligare inhalator på ett säkert sätt.

Mer debatt och information behövs

Företag lägger stort fokus på förnybar energi, hantering av avloppsvatten och effektivisering av system för att bidra till en grönare framtid.

”Transparenta miljömässigt hållbara metoder behöver mätas, inte bara i CO2-utsläpp, utan också med avseende på hur de påverkar patienten”, säger Dr Omar Usmani, överläkare och docent i respiratorisk medicin vid Imperial College i London. Han är också en av dom ledande inhalator experter för European Respiratory Society (ERS) och en av Europas främsta experter.

Dr Usmani har identifierat en kritisk konflikt mellan förskrivningspraxis och hållbarhetsmål. ”Vi har skyldighet att bevara planeten för framtida generationer, men vi har också ett ansvar gentemot våra patienter – de kommer i första hand”, säger han.

”Problemet är att läkare, sjuksköterskor och apotekspersonal har fått varierande kunskap om inhalatorer under sin utbildning. Det finns reella skillnader mellan olika typer av inhalatorer, och sjukvårdspersonal behöver få bättre utbildning om inhalatorer så att de kan föra ett verkligt informerat samtal med sina patienter om behandlingen, som bland annat innefattar en inhalator.”

”Vi behöver rädda planeten, men vi behöver också mycket mer substans i debatten och även diskutera infrastruktur såsom återvinningsprogram för att komma vidare.”

Hitta bättre metoder för kassering av använda inhalatorer

Europa tar stora kliv när det gäller att förbättra hanteringen av kliniskt avfall som en del av de övergripande hållbarhetsmålen. Program för kassering av läkemedel varierar mellan olika länder och många använder förbränning vid kasseringen för att samtidigt utvinna energi från läkemedlen.

Inhalatorer är specialfall när det gäller återvinning. De är oftast tillverkade av vanlig polypropylenplast, men mekanismen kan även innehålla metalldelar, till exempel en aerosolbehållare. Det som skiljer inhalatorer från vanligt avfall av plast och metall är resterna av den aktiva farmaceutiska ingrediensen (läkemedlet), som inte ska slängas i hushållssoporna eller komma ut i naturen.

För att se till att läkemedelsavfall och inhalatorer kasseras på rätt sätt rekommenderar och stödjer läkemedelsföretagen program som uppmuntrar användarna att återlämna använda inhalatorer till apoteken. 

Fokus på inhalatorernas hela produktlivscykel

Noora Paronen, chef för företagsansvar vid det finska läkemedelsföretaget Orion Pharma, säger: ”Att effektivt behandla patienternas sjukdomar är vårt främsta mål och vi strävar i allt högre grad efter att ta hänsyn till miljöaspekter.”

Astma och KOL är ett av Orions huvudsakliga behandlingsområden.

”Vi har fokuserat och fortsätter att fokusera på hela produktlivscykeln för att minska påverkan på miljön. Vi har växlat till enbart grön elektricitet på våra fabriker och förbättrat vår hantering av avloppsvatten. Dessa processer är inbyggda i vår inhalatorproduktion. Utvecklingen av avloppsvattenhanteringen startades genom vårt företagsansvar. Vi ville lägga ribban högre än vad som krävdes på den tiden – vi bestämde oss helt enkelt för att detta avfall inte skulle hamna i naturen. Det mesta av avloppsvattnet som innehåller aktiva ingredienser samlas nu in, avdunstas och resterna bränns till aska.”

”Det viktigaste för ett företag är att förstå var den största miljöpåverkan sker i produktlivscykeln och vidta åtgärder genom hela livscykeln, från tillverkning, montering, distribution och slutligen ansvarsfull kassering. Vi behöver förstå och ta hänsyn till hela cykeln och inte bara en del av den.”

”Vi har varit transparenta och rapporterat om våra hållbarhetsprogram i över tio år och genomfört förändringar i hela produktlivscykeln sedan 1993, då Orion fokuserade på utveckling av pulverinhalatorer.”


Skribent Danny Buckland


Referenser:

  1. Hillman, T. et al. Inhaled drugs and global warming: time to shift to dry powder inhalers. BMJ 2013;346:f3359. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23714412
  2. Montreal protocol on substances that deplete the ozone layer. Medical and chemicals technical options committee. Assessment report 2018. https://ozone.unep.org/sites/default/files/2019-04/MCTOC-Assessment-Report-2018.pdf
  3. Wilkinson, A.J.K. et al. Costs of switching to low global warming potential inhalers. An economic and carbon footprint analysis of NHS prescription data in England. BMJ Open 2019;9:e028763. doi:10.1136/bmjopen-2018-028763. https://bmjopen.bmj.com/content/9/10/e028763

Läs mer:


Orion Corporation är ett globalt finländskt läkemedelsbolag. Vi utvecklar, tillverkar och säljer human- och veterinärläkemedel och aktiva läkemedelssubstanser. Pulverinhalatorn som utvecklats av Orion är kärnan inom vårt terapiområde astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).