Hem

Stödja en person med KOL

HÄLSA | 2019-10-29
Stödja en person med KOL

Att få stöd från familj och vänner kan ha stor betydelse för livskvaliteten för en person med KOL. Men att vårda en person med KOL kan också påverka den anhörigas eget liv på många olika sätt. Dr Daniela Figueiredo ger råd om hur du kan ge stöd åt en närstående med KOL och samtidigt ta hand om dig själv.

Att få diagnosen kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL, kan kännas skrämmande både för den drabbade och anhöriga. En positiv attityd och fokus på att hjälpa sin närstående kan leda till en mer hälsosam livsstil.

Dr Daniela Figueiredo, lektor vid universitetet i Aveiro i Portugal, forskar om hur sjukdom påverkar drabbade personer och deras familjer. Enligt resultaten av hennes forskning gör det en avsevärd skillnad för patientens välmående att få stöttande och väl anpassad vård av familjen, även vid komplicerade kroniska sjukdomar.

Därför är ditt stöd viktigt

En viktig del i att acceptera att man har KOL är att man erkänner att det krävs livsstilsförändringar, förklarar Dr Figueiredo. Familjemedlemmar som ger både praktiskt och känslomässigt stöd kan ha en tydlig inverkan på den närståendes återhämtning och tillfrisknande.

”Att ta medicin, sluta röka, ändra   och matvanor och hantera stress kan ge konkreta hälsovinster”, säger hon, och betonar att familj och vänner kan hjälpa till med alla dessa förändringar.

Vidare konstaterar Dr Figueiredo att personer med kroniska sjukdomar som har ett bra stödjande nätverk tillbringar mindre tid på sjukhus och lever längre.

Vårdarna  

En av de största utmaningarna med KOL är att det är en progressiv sjukdom, vilket betyder att den försämras över tid. Än så länge finns inget botemedel, men symtomen kan behandlas med läkemedel och livsstilsförändringar. Det är normalt att bli stressad och orolig om KOL drabbar någon man bryr sig om och håller av.

”Vid kroniska sjukdomar är vårdaren ofta en dold patient”, säger Dr Figueiredo. ”I vissa fall kan de uppleva samma symtom som den sjuke, alltifrån sömnbrist till ekonomiska svårigheter och känslomässig stress.”

Egentligen borde vårdarna också betraktas som patienter, eftersom de har ett lika stort behov av kunskap och stöd. Som vårdare bör du se till att ha en fortlöpande dialog med din egen vårdgivare. Du behöver själv få fysiskt och känslomässigt stöd för att kunna ge stöd åt andra.

Det kan också göra stor skillnad att veta att man har valmöjligheter i svåra situationer, så sök information om sjukdomen och vilka behandlingsalternativ som finns för att hjälpa personer med KOL, till exempel luftrörsvidgande läkemedel och anti-inflammatoriska läkemedel.

”Vårdare är ofta rädda för att förvärra sjukdomen. Känslor av hopplöshet och brist på kontroll kan dämpas om man har kunskap om hur man kan hjälpa sin närstående att hantera andfåddhet”, säger Dr Figueiredo.

Den ljusa sidan

Dr Figueiredos studier visar också oväntade fördelar när det gäller att sköta om en närstående. De positiva aspekterna av att vårda glöms ofta bort, konstaterar hon.

”Många upplever vården av en anhörig som en mycket personligt utvecklande erfarenhet”, säger experten. ”De känner att det är en meningsfull uppgift, och det är viktigt.”

Kom ihåg att du har makt att göra skillnad som vårdare eller vän till en närstående med KOL, trots alla utmaningar. Du kan inte ändra diagnosen, men du kan välja hur du hanterar den – och att vara proaktiv kan ha större betydelse än du tror.


Skribent Sarah Hudson


Orion är ett finskt läkemedelsföretag med verksamhet i hela världen – vi har främjat hälsan i över 100 år. Orion utvecklar, tillverkar och marknadsför humanläkemedel och veterinärläkemedel samt aktiva innehållsämnen i läkemedel. Behandling av luftvägssjukdomar är ett av Orions kärnområden. Easyhaler® är en egenutvecklad pulverinhalator. Produktserien Easyhaler® innehåller idag sex vanliga behandlingsalternativ för astma- och KOL-patienter. Orions nettoförsäljning 2018 uppgick till 977 miljoner euro och företaget hade omkring 3 200 anställda. Orions A- och B-aktier är noterade på Nasdaq Helsingfors.

Orion är ett framåtblickande läkemedelsföretag som fortsätter att investera i forskning och utveckling av behandlingsalternativ för människor med astma och KOL samtidigt som vi också utvecklar våra inhalatorers utformning och användbarhet. Fokus ligger på säkerhet och kvalitet i varje steg av produktens livscykel samtidigt som vi tar hänsyn till miljön. Hållbarhet är integrerat i hela processen, från FoU till tillverkning. Samma krav gäller Orions leverantörer. Orion har åtagit sig att på bästa möjliga sätt kontrollera miljöpåverkan från sina fabriker genom att bland annat minska energiförbrukningen och avfallsvattnets påverkan – med goda resultat. Orion arbetar för att säkerställa att även leverantörerna har infört procedurer för att kontrollera och minska sin egen miljöpåverkan. Alla aspekter av hållbarhet – sociala, ekonomiska och miljömässiga – beaktas noggrant under hela livscykeln för en produkt, inklusive patientanvändning och kassering av gamla inhalatorer.

 

Du kan hämta Orions hållbarhetsrapport från 2018 (Orion Sustainability Report 2018) här.

Orion Pharma AB | Golfvägen 2, 182 31 Danderyd | Box 85, 182 11 Danderyd | Sverige | Tel: 08-623 64 40 | infoswe@orionpharma.com
© 2019 Copyright Orion Pharma AB - Review: May 2019 EASYH-381
Integritetsskydd & cookies Kontakt Orion Corporation 2019