Salflumix Easyhaler

Produktinformation | 2023-03-31
Easyhaler Purple_adjusted.png


SALFLUMIX
EASYHALER®

   

EASYHALER® MED SALMETEROL/FLUTIKASONPROPIONAT

  • Salmeterol/flutikasonpropionat
  • Styrkor: 50/250 och 50/500 mikrogram

INDIKATION

  • Vuxna och ungdomar (≥12 år) med måttlig till svår astma
  • KOL-patienter med måttlig till svår luftvägsobstruktion och frekventa exacerbationer1

 

KOMBINATIONEN SALMETEROL/FLUTIKASONPROPIONAT

 – I EASYHALER®

ICS/LABA-kombinationsbehandlingen, Easyhaler® med salmeterol/flutikasonpropionat, är den senaste medlemmen i produktfamiljen Easyhaler®. Effektiviteten och säkerheten hos Easyhaler med salmeterol/flutikasonpropionat har studerats ingående, och bioekvivalens (Figur 1) med originalprodukten har påvisats.1–3

 

Figur 1. Easyhaler® med salmeterol/flutikasonpropionat är bioekvivalent med originalprodukten. Koncentration-tid-kurvor efter administrering av studiens behandlingar (2 x 50/500 mikrogram) för salmeterol (N = 59 friska frivilliga personer) och flutikasonpropionat (N = 61).2

HCP_product-info_Salflumix_Fig1_20180906_@300x_se.png

JÄMN DOSERING VID VARIERANDE PATIENTINHALATIONSFLÖDEN

Easyhaler® med salmeterol/flutikasonpropionat ger jämn dosering vid de olika inhalationsflöden som är typiska för patienter med astma eller KOL (Figur 2). Mönstret för deponering i lungan för Easyhaler® med salmeterol/flutikason – flödesberoende för levererad dos och finpartikulär dos – har i studier visat sig vara likvärdiga originalproduktens.3

Figur 2. Easyhaler med salmeterol/flutikasonpropionat ger jämn dosering vid de olika inhalationsflöden som är typiska för patienter med astma eller KOL.3 HCP_product-info_Salflumix_Fig2_20180906_@300x_se.png

Referenser:

  1. Salflumix Easyhaler produktresumé
  2. Kirjavainen M, Mattila L, Vahteristo M, Korhonen J, Lähelmä S. Pharmacokinetics of salmeterol and fluticasone delivered in combination via Easyhaler and Diskus dry powder inhalers in healthy subjects. J Aerosol Med Pulm Drug Deliv 2018;31:1–8.
  3. Jögi R, Lähelmä S, Vahteristo M, Happonen A, Haikarainen J. In vitro flow rate dependency of delivered dose and fine particle dose of salmeterol/fluticasone propionate Easyhaler® and Seretide Diskus® with patient flow rates collected in a randomized controlled trial. J Aerosol Med Pulm Drug Deliv 2018 In press.

 

Se FASS för ytterligare information om dosering, administrering, kontraindikationer och möjliga biverkningar.


Minimiinformation

Salflumix Easyhaler® (salmeterol/flutikasonpropionat) [Rx] F. Astma: Inhalationspulver i styrkorna 50/250 mikrogram och 50/500 mikrogram. För regelbunden behandling av bronkialastma hos vuxna och ungdomar 12 år och äldre, när kombinationsbehandling (långverkande ß2-agonist och inhalationssteroid) är lämplig för: patienter som inte uppnår adekvat symtomkontroll med inhalationssteroid och ’vid behovs’ medicinering med inhalerad kortverkande ß2-agonist eller patienter som redan har adekvat symtomkontroll med inhalationssteroid och långverkande ß2-agonist. KOL: Inhalationspulver i styrkan 50/500 mikrogram. Salflumix Easyhaler är indicerad för symtomatisk behandling av patienter från 18 år med KOL med ett FEV1 <60% av beräknat normalvärde (före bronkdilaterare) och med upprepade försämringsepisoder i sjukdomshistorien samt betydande symtom trots regelbunden behandling med bronkdilaterare. Senaste översyn av produktresuméer: 2022-12-08. För priser och ytterligare information se www.fass.se.