Orion Pharma åtar sig att bli koldioxidneutralt senast 2030

Publikationer | 2021-11-02
  • Orion Pharma bidrar till kampen mot klimatförändringarna med en ambitiös plan för en koldioxidneutral verksamhet senast 2030.
  • Dessutom fortsätter Orion Pharma systematiskt minska sina växthusgasutsläpp genom att införa energieffektivitetsåtgärder och öka användningen av förnybar energi.

Hållbarhet och miljöansvar är vägledande principer för Orion Pharma, som framgångsrikt har minskat sitt koldioxidavtryck genom åren. Orion Pharma publicerade sin första hållbarhetsagenda 2019, med målet att minska växthusgasutsläppen med 75 % till 2025 från 2016 års nivåer. Vi gör stora framsteg med åtgärderna som vidtas för att nå detta mål. Redan i slutet av 2020 minskade växthusgasutsläppen med 58 % jämfört med 2016 års nivåer. Vi på Orion Pharma är nu fast beslutna om att nå ett ännu djärvare mål: att bli helt koldioxidneutrala i alla våra verksamheter senast 2030.

De flesta av Orion Pharmas växthusgasutsläpp kommer från produktion av värme som används i våra anläggningar och verksamheter, samt från ångproduktion för processförhållanden. Minskningen av växthusgasutsläpp genomförs främst tack vare energieffektiviseringsåtgärder, men även genom att öka användningen av förnybara energikällor vid produktionen av värme och ånga. För att minska koldioxidavtrycket i verksamheten är Orion Pharmas plan att övergå från att använda naturgas och tung eldningsolja till förnybara energikällor. Dessutom kommer Orion Pharma att kompensera för det återstående koldioxidavtrycket i affärsverksamheten.

”Vi har höjt ribban eftersom vårt arbete har utvecklats väl”, säger Timo Lappalainen, VD och koncernchef på Orion. ”Baserat på vårt arbete de senaste åren är vi väl förtrogna med vilka effekter vår verksamhet har på vårt koldioxidavtryck. Energiförbrukningen spelar en viktig roll i detta avseende. El utgör 45 % av den energi vi använder, vilket innebär att dess produktionsmetod har en stor betydelse för helheten.”

Under 2019 genomförde Orion Pharma också en livscykelsutvärdering av Easyhaler® pulverinhalator. Genom att analysera data från hela produktlivscykeln, från råvaror till distribution och kassering, fick vi viktig information om hur vi kan minska koldioxidavtrycket. En stor del av utsläppen som sker i samband med en inhalator uppstår i leveranskedjan utanför Orion Pharmas företagsverksamhet. Orion Pharma investerar allt mer i miljöfrågor i sina leverantörskrav och riskbedömningar eftersom koldioxidneutralitet endast kan uppnås genom samarbete.

Nu år 2021 kan Orion stolt förklara Easyhaler® som koldioxidneutral. Koldioxidneutralitet uppnås genom att minimera koldioxidutsläppen genom hela försörjningskedjan och under våra produkters hela livscykel. Återstående utsläpp kompenseras genom projekt som skyddar världens lungor – skogarna i Amazonas och Storbritannien. Kompensation uppnås genom att vi stöttar projekt som verkar för återplantering och skydd av skog. Easyhaler® är det första helt koldioxidneutrala inhalatorsortimentet på marknaden.

Orion Pharmas mål att bli koldioxidneutralt senast 2030 är ambitiöst och omfattar flera utmanande steg. På Orion Pharma är vi fast beslutna att vara pionjärer för dessa förändringar inom hälso- och sjukvårdsindustrin och säkerställa hållbarheten för vår planets skull, liksom för de människor som lever på den.


 

Minimiinformation

Salflumix Easyhaler® (salmeterol/flutikasonpropionat) [Rx] F. Astma: Inhalationspulver i styrkorna 50/250 mikrogram och 50/500 mikrogram. För regelbunden behandling av bronkialastma hos vuxna och ungdomar 12 år och äldre, när kombinationsbehandling (långverkande ß2-agonist och inhalationssteroid) är lämplig för: patienter som inte uppnår adekvat symtomkontroll med inhalationssteroid och ’vid behovs’ medicinering med inhalerad kortverkande ß2-agonist eller patienter som redan har adekvat symtomkontroll med inhalationssteroid och långverkande ß2-agonist. KOL: Inhalationspulver i styrkan 50/500 mikrogram. Salflumix Easyhaler är indicerad för symtomatisk behandling av patienter från 18 år med KOL med ett FEV1 <60% av beräknat normalvärde (före bronkdilaterare) och med upprepade försämringsepisoder i sjukdomshistorien samt betydande symtom trots regelbunden behandling med bronkdilaterare. Senaste översyn av produktresuméer: 2022-12-08. Bufomix Easyhaler® (budesonid/formoterol) [Rx] F. Astma: Inhalationspulver i styrkorna 80/4,5 mikrogram, 160/4,5 mikrogram och 320/9 mikrogram. För behandling av astma när kombinationsbehandling är lämplig. Bufomix Easyhaler är inte avsett som initial astmabehandling. Bufomix Easyhaler 80/4,5 mikrogram är godkänd från 6 år vid underhållsbehandling och från 12 år för underhållsbehandling och vidbehovsbehandling. Bufomix Easyhaler 160/4,5 mikrogram är godkänd från 12 år vid underhållsbehandling och för vidbehovsbehandling. Bufomix Easyhaler 320/9 mikrogram är godkänd från 12 år vid underhållsbehandling. Vid anfallskupering ska en snabbverkande bronkdilaterare användas. KOL: Inhalationspulver i styrkorna 160/4,5 mikrogram och 320/9 mikrogram. För symtomatisk behandling av patienter med svår KOL (FEV1 <70% av förväntat värde) och tidigare upprepade exacerbationer och som har signifikanta symtom trots regelbunden behandling med bronkdilaterare. Bufomix Easyhaler 160/4,5 mikrogram och 320/9 mikrogram är godkänd från 18 år. Senaste översyn av produktresuméer: 2022-10-21. Buventol Easyhaler® (salbutamol) [Rx] F. Inhalationspulver 100 mikrogram/dos och 200 mikrogram/dos. För symtomlindring av bronkkonstriktion vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Buventol Easyhaler godkänd från 6 år. Senaste översyn av produktresumé: 2024-01-25. Giona Easyhaler® (budesonid) [Rx] F. Inhalationspulver 100 mikrogram/dos, 200 mikrogram/dos och 400 mikrogram/dos. För behandling av lindrig, måttlig och svår ihållande astma. Giona Easyhaler är inte lämplig för behandling av akuta astmaanfall. Giona Easyhaler är godkänd från 6 år. Senaste översyn av produktresumé: 2022-03-17. Beclomet Easyhaler® (beklometason) [Rx] F. Inhalationspulver 200 mikrogram/dos. För behandling av bronkialastma. Beclomet Easyhaler godkänd från 5 år. Senaste översyn av produktresumé: 2021-03-04. För priser och ytterligare information se www.fass.se.