KOL i ett nötskal – tio frågor och svar om KOL

KOL | 2022-09-28
KOL i ett nötskal – tio frågor och svar om KOL
Tryck över bröstet, väsande andning och ihållande hosta kan vara tecken på KOL, som är en kronisk lungsjukdom. Vad är det som orsakar KOL, hur påverkas lungorna och hur behandlas sjukdomen? Här får du svar på några vanliga frågor.

Vad är KOL?

KOL betyder kronisk obstruktiv lungsjukdom och omfattar flera olika lungsjukdomar som ger andningssvårigheter och orsakar permanenta skador på luftvägarna.

Sjukdomen tenderar att utvecklas gradvis under flera års tid och ger inflammerade (svullna) och blockerade luftvägar, så att det blir svårare att andas. Rökare löper särskilt stor risk att utveckla sjukdomen, eftersom rökning är den främsta orsaken till KOL.

Det finns inget botemedel mot KOL och det är en progressiv sjukdom, vilket betyder att den förvärras med tiden. Men den kan hanteras med rätt behandling.

Vilka är symtomen på KOL?

Symtomen på KOL utvecklas långsamt över tid, så för många människor kan det ta flera år innan de inser att de har sjukdomen. Därför är det mycket viktigt att uppsöka läkare så snart som möjligt för att kontrollera eventuella andningsproblem.

En känsla av andfåddhet och väsande andning är två varningstecken som kan tyda på KOL. Täta infektioner i de nedre luftvägarna är också ett vanligt symtom och det är inte förvånande att personer med KOL ofta känner sig trötta.

Personer med den här sjukdomen utvecklar ofta en hosta som kommer från bröstet och producerar mycket slem. Eftersom hostan är ihållande kan det vara lätt att förväxla den med så kallad rökhosta.

Om du har KOL kan du ha emfysem, vilket med tiden orsakar skador på de små lungblåsorna inuti lungorna. Du kan också ha kronisk bronkit, vilket orsakar en långvarig slemhosta. Båda är vanliga hos personer med KOL.

Vad orsakar KOL?

KOL utvecklas från långvariga skador på lungorna som uppkommer genom inandning av irriterande ämnen, till exempel cigarettrök eller skadliga kemikalier på arbetsplatsen. Vid KOL ger dessa skador upphov till andningssvårigheter.

Rökning är den vanligaste orsaken till KOL, men alla personer med KOL har inte rökt och alla rökare utvecklar inte KOL.

Vilka är riskfaktorerna för KOL?

Den största riskfaktorn för KOL är rökning – så många som 75 procent av alla personer med KOL är eller har varit rökare. Genom att sluta röka kan man hejda sjukdomsförloppet vid KOL.

Exponering för gaser eller ångor på arbetsplatsen, omfattande passiv rökning och luftföroreningar är också riskfaktorer, liksom frekvent matlagning över öppen låga utan rätt ventilation.

Om du är över 35 år eller har haft problem i de nedre luftvägarna som barn löper du större risk att få diagnosen KOL. Det kan finnas en ökad känslighet för KOL inom vissa familjer, så om dina föräldrar har haft nedre luftvägsproblem löper du större risk. 

Vilken behandling finns för KOL?

Det finns tyvärr inget botemedel mot KOL. Men det finns mycket du kan göra för att hantera symtomen och underlätta din vardag.

Det är mycket viktigt att du slutar röka om du har KOL eftersom det är det bästa sättet att bromsa lungskadan. Hälsosam kost och träning hjälper dig också att hantera symtomen och göra det lättare att andas.

Det finns också läkemedel för patienter med KOL. Tyvärr kan inget av dessa läkemedel bota KOL, men de lindrar symtomen. KOL behandlas oftast med inhalerade läkemedel. Luftrörsvidgande läkemedel är läkemedel som i regel inhaleras och som bidrar till att luftvägarna slappnar av. De kan vara kort- eller långverkande. Antiinflammatoriska läkemedel kan också vara till hjälp. Det är särskilt viktigt att följa instruktionerna, använda inhalerad behandling enligt ordinationen och lära sig att använda inhalatorn på rätt sätt.

En viktig del av behandlingen är lungrehabilitering som innefattar övningar, beteendeförändringar och utbildning om sjukdomen. Med rätt typ av kost och dagliga vanor, inklusive en aktiv livsstil, är det möjligt att få en hög livskvalitet oavsett sjukdomens svårighetsgrad. I enstaka fall kan kirurgi eller lungtransplantation övervägas.

Vad är en spirometriundersökning?

Om läkaren misstänker KOL kan patienten bli ombedd att genomgå en spirometriundersökning. Det är en säker och vanlig undersökning som mäter hur väl lungorna fungerar. Den används vid diagnostisering av KOL och andra lungsjukdomar, till exempel astma.

Patienten uppmanas att andas in i en slang som är ansluten till en apparat som kallas spirometer. På så sätt mäts luftens volym och hastighet vid in- och utandning.

Kan man ha både astma och KOL?

Symtomen på KOL och astma är mycket lika. Vissa personer har en av de här sjukdomarna, medan andra har båda.

Vid astma är förträngningen av luftvägarna inte permanent. Den utlöses ofta när luftvägarna irriteras av något. Med hjälp av snabbverkande läkemedel kan luftvägarna öppnas helt igen.

Vid KOL är förträngningen av luftvägarna permanent, vilket innebär att symtomen kan vara bestående. Vid KOL kan ett snabbverkande läkemedel hjälpa, men det öppnar inte luftvägarna helt. Därför är det oerhört viktigt att sluta röka och planera vård och behandling tillsammans med läkaren.

Vad är syrgasbehandling och när behövs det?

Syrgasbehandling används när blodets syrehalt är låg. Det kan användas för vissa KOL-patienter som kämpar för att få tillräckligt med syre, så det är inte lämpligt för alla. Inandning av luft med en högre syrekoncentration kan hjälpa till att höja låga syrenivåer i blodet.

Många tror felaktigt att syrgasbehandling hjälper mot andfåddhet. Det gör det inte. Syrgasbehandling bidrar till att öka blodets syrenivåer, så att kroppen, särskilt hjärtat, får hjälp att arbeta effektivt.

Syrgasbehandling i hemmet innebär att patienten andas in luft via en apparat som kallas syrgaskoncentrator. Behandlingen måste användas under en stor del av dagen för att vara effektiv.

En syrgasapparat får bara användas om den har ordinerats av läkare. Den kan vara farlig för personer som inte behöver den.

Går det att leva ett normalt liv med KOL?

Det går att leva ett rikt och lyckligt liv med KOL. Om du får diagnosen KOL kan du behöva göra vissa förändringar i ditt liv, särskilt om sjukdomen är progressiv. Det kan till exempel innebära att börja med en ny träningsrutin som stöd för medicinering och behandling.

Att få en tidig diagnos kan underlätta och många personer vill göra allt de kan för att hejda sjukdomsförloppet, som att sluta röka och ta läkemedel på rätt sätt.

Vad ska jag göra om jag misstänker att jag har KOL?

Om du misstänker att du har KOL bör du snarast uppsöka läkare. Om du är rökare är det en bra idé att omedelbart sluta röka.

Symtomen på KOL kan likna andra lungsjukdomar, så ju snabbare du får rätt diagnos, desto snabbare kan du påbörja en effektiv behandling. En god hantering av KOL kan hejda sjukdomsförloppet och även lindra en del av symtomen.

Läs mer:


Orion Corporation är ett globalt finländskt läkemedelsbolag. Vi utvecklar, tillverkar och säljer human- och veterinärläkemedel och aktiva läkemedelssubstanser. Pulverinhalatorn som utvecklats av Orion är kärnan inom vårt terapiområde astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).